Moodle

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

ข่าวและประกาศ

อบรมการสร้างบทเีรียน Online
โดย สัมฤทธิ์ ทองพัฒน์ - Wednesday, 12 October 2011, 11:21PM
 


รายวิชาที่มีอยู่

การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมด
ครู: ว่าที่ ร.ต.กิตติภูมิ แสงนวกิจ
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  

การเขียนโปรแกรมภาษาซี เป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขั้นตอน วิธีการแก้ปัญหา การออกแบบโครงสร้างและรูปแบบของโปรแกรมให้สนองตอบต่อการแก้ปัญหา โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ของภาษาการเลือกใช้คำสั่งให้เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาแบบลำดับ แบบเลือกและแบบวนซ้ำ การเขียนโปรแกรมให้ได้ผลลัพธ์แบบข้อความและกราฟิก การสร้างและการประมวลผลแฟ้มข้อมูลชนิดลำดับและชนิดสุ่ม


นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
ครู: นายยุทธกร อินทร์โท่โล่

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาหลักการและการทำงานเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์
ชิ้นส่วน ส่วนประกอบและสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ ไดอะแกรม  วงจรและการทำงานของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
การออกแบบวงจรแบบง่ายทั้งแบบผสมและแบบต่อเนื่อง การคำนวณของแรงดันและปริมาณการไหล ของการไหลที่จำเป็นต้องใช้ในระบบ
รวมถึงการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน  ปฏิบัติเกี่ยวกับการบังคับและควบคุม  วงจรวาล์วลมเดี่ยว วาล์วลมคู่ 
ในงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์โดยเน้นเกี่ยวกับความเร็วและทิศทางรวมถึงวงจรบังคับและควบคุมวาล์ว
งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
อาจารย์: นายยุทธกร อินทร์โท่โล่

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการทำงาน
  การถอดประกอบ  ตรวจสภาพชิ้นส่วน ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง  ระบบจุดระเบิด ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี ระบบไอเสีย การติดเครื่องยนต์ การปรับแต่ง การบำรุงรักษาเครื่องยนต์


งานเครื่องยนต์เบื้องต้น
ครู: ดำรงรัตน์ คำลือ
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของเครื่องยนต์ การใช้เครื่องมือถอดประกอบและตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์

2. เพื่อให้สามารถถอดประกอบและตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์

3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน รับผิดชอบ ประณีต รอบครอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม

มาตรฐานรายวิชา

1. เข้าใจหลักการทำงานของเครื่องยนต์ การตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์

2.ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติหลักการทำงานของเครื่องยนต์ การใช้เครื่องมือการถอดประกอบและตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์

งานเครื่องยนต์เบื้องต้น ของ อ.เดช
อาจารย์: ว่าที่ร.ต.อภิเดช สารคำ
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
        ศึกษาและปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์และบำรุงรักษาเครื่องยนต์
งานเครื่องยนต์เบื้องต้น
ครู: สมชาติ หุ้นส่วน
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติหลักการทำงานของเครื่องยนต์ การใช้เครื่องมือการถอดประกอบและตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์

งานปรับอากาศรถยนต์
อาจารย์: พิชิต พูลสวัสดิ์
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

จุดประสงค์รายวิชา

       1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศรถยนต์ การถอดประกอบและตรวจสภาพชิ้นส่วน

       2. เพื่อให้สามารถบำรุงรักษา บริการระบบปรับอากาศ รวมทั้งประมาณราคาค่าบริการ

       3. เพื่อให้กิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา

      1. เข้าใจหลักการทำงานและการตรวจสอบระบบปรับอากาศรถยนต์

      2.บำรุงรักษาระบบปรับอากาศรถยนต์

      3.ตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบปรับอากาศรถยนต์

      4.ถอดประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบปรับอากาศรถยนต์

      5. ติดตั้งอุปกรณ์ระบบปรับอากาศรถยนต์

  คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงาน การตรวจสภาพ การถอดประกอบ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศรถยนต์ บรรจุน้ำยา หารอยรั่ว เติมน้ำมันหล่อลื่น บริการบำรุงรักษาและประมาณ ราคาค่าบริการ

ระบบจัดการพลังในโรงงานอุตสาหกรรม
อาจารย์: ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ แพร่ศิริพุฒิพงศ์
อาจารย์: สมชาติ หุ้นส่วน
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ศึกษาหลักการระบบการใช้พลังงานความร้อนและไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
ครู: เพทาย คุ้มครอง

รหัส 2100 – 1007 วิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น หน่วยกิต 4 ( 2 )

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ2545 (ปรับปรุง 2546)

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเทคนิคอุสาหกรรม


จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงานการคำนวณหาค่าต่าง ๆ ที่ใช้ในงานเครื่องมือกลพื้นฐาน

2. เพื่อให้มีความสามารถในการเจาะตัด กลึง ไส งานด้วยเครื่องมือกลเบื้องต้น

3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานรับผิดชอบประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม

มาตราฐานรายวิชา

1. เข้าใจหลักการทำงานการปรับตั้ง การใช้งานเครื่องมือกลพื้นฐาน

2. กลึงขึ้นรูปชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน

3. ไสปรับชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับชนิดส่วนประกอบ หลักการทำงาน การบำรุงรักษา และหลักความปลอดภัยในการปฎิบัติงานกับเครื่องมือกลพื้นฐานการคำนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราการป้อนองค์ประกอบที่จำเป็นในการปฏิบัติงานลับคมตัด งานกลึง งานไส งานเจาะตามหลักความปลอดภัย

ปฎิบัติงานลับมีดกลึงปาดหน้ามีดกลึงปอก ลับดอกสว่าน งานกลึงปาดหน้า กลึงปอก งานไสราบ ไสบ่าฉาก งานเจาะรูงานรีมเมอร์


วัสดุช่างอุตสาหกรรม
ครู: ธนาวุฒิ หอมสิน
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ศึกษาเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิต วัสดุอุปกรณ์ที่ในงานอุตสาหกรรม


ในแต่ละประเภท
ชื่อรายวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น
อาจารย์: ธรรมนูญ ทองจันทร์

ศึกษาและปฏิบัติ

งานชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
ครู: ณรงค์ชัย ชื่นบาน

          ศึกษาหลักการ  ชนิด   หน้าที่ ชิ้นส่วนมาตรฐานเครื่องจักรกล  มาตรฐานระบบงานสวม  สกรูและนัต สลักพิน สปริง แหวน เพลา ลิ่ม แบริ่ง เฟือง สายพานและล้อสายพาน  และคับปลิ้ง  ปฏิบัติถอดประกอบ  วัดตรวจสอบ  ปรับแต่งชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

ชื่อรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
อาจารย์: นายธวัชชัย สำเภา
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
อธิบายสั้นๆ ศึกษาเทคนิคเขียนแบบเบื้องต้น
การวัดและการตรวจสอบ
อาจารย์: สัญญา งาสระน้อย

งานวัดและการตรวจสอบงานชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
อาจารย์: เพทาย คุ้มครอง
อธิบายการใช้เครื่องมือในงานเชื่อมได้อย่างปลอดภัยและถุกวิธี
งานเครื่องมือกล
อาจารย์: นายภราดร สมบัติชัย

คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ประกอบของเครื่องกลึง เครื่องใส เครื่องกัด เครื่องเจาะ ความเร็วตัด ดอกเจาะนำศูนย์ ดอกกัด ล้อพิมพ์ลาย รีมเมอร์ มีดคว้าน ระยะใส เครื่องมือวัดตรวจสอบชิ้นงาน ความปลอดภัยและการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลับมีดกลึง ลับดอกสว่าน งานกลึงปาดหน้า กลึงปอกผิว กลึงตกบ่า พิมพ์ลาย กลึงตัด งานคว้านรู งานเจาะรู งานรีมเมอร์ งานกัดราบ งานกัดบ่าฉาก งานกัดร่อง งานใสราบ งานใสร่องฉาก งานใสมุม งานวัดตรวจสอบชิ้นงาน งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล

งานเครื่องมือกลเบื่องต้น
อาจารย์: นายเอกลักษณ์ แซ่เอี๊ยะ

คำอธิบายรายวิชา

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
อาจารย์: เพทาย คุ้มครอง

คำอธิบายรายวิชา

ความปลอดภัยในการเชื่อมแก๊ส

ความปลอดภัยในการเชื่อมไฟฟ้า

งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ครู: สุจิตรา นารีรักษ์

   ศึกษาความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมไปถึงวิธีการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 5 ประเภท ได้แก่ การซ่อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ การซ่อมเตารีดไฟฟ้า การซ่อมกาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า การซ่อมหม้อหุงข้าวไฟฟ้า และการซ่อมเครื่องเป่าผมไฟฟ้า


เครื่องวัดไฟฟ้า
นายมาโนช แจ่มศรี: นายมาโนช แจ่มศรี

การวัดและค่าผิดพลาด หน่วยการวัดมาตรฐาน เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสตรง กัลวานอร์มิเตอร์ ดีซีแอมมิเตอร์ ดีซีโวลท์มิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับอิเล็กโตรไดนาโมมิเตอร์ เครื่องวัดแบบแผ่นโลหะเคลื่อนที่ เครื่องวัดแบบเรคติไฟเออร์ วัตต์เพาเวอร์มิเตอร์ โพเทนชิโอมิเตอร์ วงจรบริดจ์ดีซี เครื่องวัดเชิงตัวเลข ดิจิตอลโวลท์มิเตอร์ ดิจิตอลมัลติมิเตอร์

การโปรเเกรมเเละควบคุมไฟฟ้า
อาจารย์: นายเด่นศักดิ์ อินตาคำ

ศึกษาเเละปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง ส่วนประกอบของโปรเเกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ คำสั่ง การป้อนข้อมูล วงจรการใช้งาน ควบคุมมอเตอร์เเละอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

ชื่อรายวิชา
อาจารย์: นายสาโรจน์ ซื่อสัตย์
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
อาจารย์: นายศักดิ์รวี สุวัฒนารัตน์
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
อาจารย์: นายสาโรจน์ ซื่อสัตย์
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
อาจารย์: นายสาโรจน์ ซื่อสัตย์

-

เครื่องกลไฟฟ้า 1
อาจารย์: นายธนศักดิ์ ไชยบัว
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(Generator)  คือ เครื่องกลไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบ่งตามกระแสไฟฟ้ามี 2 ชนิด  คือ  เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง(DC Generator) กับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ(AC Generator)

ไมโครคอนโทรลเลอร์
อาจารย์: นายสาโรจน์ ซื่อสัตย์

ไมโครคอนโทรลเลอร์

เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1

คำอธิบายรายวิชา

               ศึกษาและปฏิบัติหลักการของเครื่องทำความเย็น การถ่ายเทของความร้อน ชนิดของความร้อน ความดัน ส่วนประกอบและหลักการทำงานของเครื่องทำงานของเครื่องทำความเย็นระบบอัดไอ สารทำความเย็นระบบอัดไอ สารทำความเย็น น้ำมันหล่อลื่น งานท่อ งานเชื่อมประสานท่อ ต่อวงจรไฟฟ้า วงจรทางกล การทำสุญญากาศ การบรรจุสารทำความเย็นในเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

ไฟฟ้าเเละอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
อาจารย์: นายเด่นศักดิ์ อินตาคำ

ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัย ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

เครื่องวัดไฟฟ้า
อาจารย์: นายภควัชร์ ใจรุ่ง

วัด และ  วัด

วิชาวงจรไฟฟ้า 2
อาจารย์: สุจิตรา นารีรักษ์
อาจารย์: นายเด่นศักดิ์ อินตาคำ
รายวิชาวงจรไฟฟ้า 2 จะศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเกิดไฟฟ้ากระแสสลับค่าต่าง ๆ ของรูปคลื่นไซน์ เฟสและเฟสเซอร์ไดอะแกรม ปริมาณเชิงซ้อน ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับและเพาเวอร์แฟกเตอร์
ซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์
อาจารย์: นายมณฑป ไชยบัณฑิต

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

                        1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

                        2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์

                        3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

 มาตรฐานรายวิชา

                        1. อธิบายได้ว่าการประกอบเครื่องต้องใช้อุปกรณ์ใดบ้าง

                        2. อธิบายความสำคัญของการเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์

                        3. อธิบายการขั้นตอนการประกอบคอมพิวเตอร์

 คำอธิบายรายวิชา

                    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ส่วนประกอบต่างๆของคอมพิวเตอร์ การเลือกซื้ออุปกรณ์และการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ตามความเหมาะสมกับงานที่ทำเครื่องรับวิทยุ
อาจารย์: ดิษฐพงษ์ ทรัพย์เอนก
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
<ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการกำเนิดและการกระจายคลื่นวิทยุ ย่านความถี่ในการรับส่งวิทยุทั่วไป หลักการรับส่งวิทยุ AM/FM RTEREO MULTIPLEX SSB หลักการทำงานวงจรที่ใช้ใรเครื่องรับวิทยุ AM/FM เช่นจูนเนอร์ ออสซิลเลเตอร์ ไอเอฟแอมป์ AFC AGC AFT DETECTOR และวงจรSTEREO MULTIPLEX หลักการปรับแต่งเครื่องรับวิทยุ AM/FM ด้วยเครื่องมือที่เกี่ยวข้องประกอบและทดสอบอุปกรณ์ วงจรภาคต่างๆ ในเครื่องรับวิทยุ AM/FM ตามลักษณะสมบัติของเครื่องรับวิทยุ
วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน
ครู: ชลาธิป ดุษฎีโสภณ
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

วิชาวงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งานมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การออกแบบวงจรไอซีประเภทต่างๆ

โทรคมนาคมเบื้องต้น
อาจารย์: ดิษฐพงษ์ ทรัพย์เอนก
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาวิวัฒนาการของเทคโนโลยีระบบสื่อสาร สถาบันและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร หลักการสื่อสารทางสายโทรศัพท์ โทรเลข การสื่อสารทางวิทยุ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ไมโครเวฟ การสื่อสารดาวเทียม การสื่อสารเส้นใยแสง หลักการสื่อสารข้อมูล หลักการโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล ISDN ( Integrated Service Digital Network )

เครื่องเสียง
อาจารย์: จักรกฤษณ์ เสนา
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ศึกษาและประกอบเครื่องขยายเสียง

คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์
ครู: ชลาธิป ดุษฎีโสภณ
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

วิชาคณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การคำนวณวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ
อาจารย์: นางสาวนารีรัตน์ เพียช่อ
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับปัญาการบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการจัดทำบัญชี จัดทำเอกสารต่างๆจัดทำการเงินตามมาตรฐานบัญชี เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการ ศึกษาค้นคว้าและการจัดสัมนาแลดเปลียนความคิดเห็นในวิชาชีพ ก่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน
กฏหมายพาณิชย์
ครู: อมรรัตน์ คุ้มครอง

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

2. เห็นความสำคัญและขอบเขตของกฎหมายเอกเทศสัญญาต่างๆ

3. สามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพธุรกิจ

มาตรฐานรายวิชา

1. เข้าใจกฎหมายที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับธุรกิจ

2. เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายในการประกอบธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเอกเทศสัญญาว่าด้วยลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ ยืม ค้ำประกัน จำนองและจำนำ


การบัญชีตั๋วเงิน
ครู: PO SS

 คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและประเภทของตั๋วเงิน คำนวณวันครบกำหนด

ใช้เงินและดอกเบี้ย การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน สมุดทะเบียนเกี่ยวกับตั๋วเงิน การปรับปรุงบัญชี

และการปิดบัญชีเกี่ยวกับดอกเบี้ยตั๋วเงินในวันสิ้นงวดบัญชี การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการสลักหลังโอน

ตั๋วเงิน การขายลดตั๋วเงิน และตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย และประเภทของเช็ค การติดต่อกับธนาคาร และ

รายการที่เกี่ยวกับเช็ค การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการฝากและการถอนเงินจากธนาคาร ระบบเงินสด

ย่อย และการทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

บัญชีเบื้องต้น 1
อาจารย์: ณัฐชญา เจริญผล

ศึกษาความหมายและจุดประสงค์ของการบัญชี  ประโยชน์ของข้อมูลการบัญชี  ข้อสมมติตามแม่บทการบัญชี  ความหมายของสินทรัพย์  หนี้สิน  และส่วนของเจ้าของ  สมการบัญชีและงบดุล                  การวิเคราะห์รายการค้า  การจดบันทึกรายการค้าตามหลักบัญชีคู่ของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียวในสมุด       รายวันทั่วไป  และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท  งบทดลอง  กระดาษทำการ  6  ช่อง  การปิดบัญชี          งบการเงิน  และสรุปวงจรบัญชี

ฝึกทำวิชาตั๋วเงิน
อาจารย์: PO SS

มาตรฐานรายวิชา

1. เข้าใจในหลักการ และกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน

2. บันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงินรับและตั๋วเงินจ่าย

3. บันทึกรายการในสมุดเงินสดย่อย

4. จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

บัญชีชั้นสูง 1
อาจารย์: นายสุชิน อ้วนอ่อน

แผนบริหารการสอนประจำวิชา

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

รายวิชา  บัญชีชั้นสูง 2

รหัสวิชา  AC 4102

จำนวนหน่วยกิต   3(3-0)  หน่วยกิต             

เวลาเรียน  3  คาบ / สัปดาห์

อาจารย์ผู้สอน  อ. วิไลพร  ศรีผาย

 


1.               คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่และสาขาการรวมธุรกิจ การบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยรายการระหว่างบริษัทในเครือ การจัดทำงบการเงินรวม ณ วันซื้อหุ้นและหลังวันซื้อหุ้น การถือหุ้นระหว่างบริษัทในเครือ การบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำกำไรต่อหุ้น กรณีเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายหน้าและเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินการนำเสนองบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

 
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
อาจารย์: อมรรัตน์ คุ้มครอง

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการที่ดี จัดทำแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและนำปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้กับสังคมและชุมชนได้ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของ  องค์กรธุรกิจ  ภาษีธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ
อาจารย์: PO SS

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทต่าง ๆ และองค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบ

ธุรกิจ ได้แก่ การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารบุคคล การบริหารสำนักงาน ซึ่ง

ครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษาปัญหาที่

เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ

การบัญชีบริษัทจำกัด
อาจารย์: นางสาวนารีรัตน์ เพียช่อ

ความรู้เกี่ยวกับบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด การจำหน่ายหุ้นทุน งบการเงิน การเพิ่มทุน การลดทุน หุ้นทุนได้รับคืน การจำหน่ายหุ้นกู้ การแก้ไขข้อผิดพลาด และการเลิกกิจการ

ธุรกิจทั่วไป
อาจารย์: รัตนาภรณ์ จันทนา

ศึกษาความหมายและความสำคัญของธุรกิจ รูปแบบขององค์การธุรกิจการจัดการทั่วไปและการใช้เทคโนโลยีประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณและคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ ระบบการแลกเปลี่ยน แหล่งเงินทุน สถาบันที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

การพัฒนาบุคลิกภาพ
อาจารย์: ณัฐชญา เจริญผล

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพ แบบของบุคลิกภาพ สุขอนามัย ศิลปการแต่งกาย กิริยาท่าทาง การฝึกให้เกิดกิจนิสัยและทักษะในการแสดงกิริยามารยาท

การเงินส่วนบุคคล
อาจารย์: นางสาวสิริบูรน์ บัวจำปา
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคล

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ สำเนา 1
อาจารย์: นางสาวนารีรัตน์ เพียช่อ
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับปัญาการบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการจัดทำบัญชี จัดทำเอกสารต่างๆจัดทำการเงินตามมาตรฐานบัญชี เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการ ศึกษาค้นคว้าและการจัดสัมนาแลดเปลียนความคิดเห็นในวิชาชีพ ก่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน
การเขียนโปรแกรมภาษาซี
ครู: ว่าที่ ร.ต.กิตติภูมิ แสงนวกิจ
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  

การเขียนโปรแกรมภาษาซี เป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขั้นตอน วิธีการแก้ปัญหา การออกแบบโครงสร้างและรูปแบบของโปรแกรมให้สนองตอบต่อการแก้ปัญหา โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ของภาษาการเลือกใช้คำสั่งให้เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาแบบลำดับ แบบเลือกและแบบวนซ้ำ การเขียนโปรแกรมให้ได้ผลลัพธ์แบบข้อความและกราฟิก การสร้างและการประมวลผลแฟ้มข้อมูลชนิดลำดับและชนิดสุ่ม


คอมพิวเตอร์กราฟิก Photoshop
ผู้สอน: วิภาพร ผามบุญ
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการ วิธีการออกแบบกราฟิก ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิก การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงคำสั่งที่สำคัญในการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ในโปรแกรมกราฟิกได้อย่างชำนาญ การนำภาพจากแหล่งภาพต่างๆ มาสร้างสรรค์งานกราฟิกให้มีจินตนาการตามความคิดริเริ่ม ทั้งยังศึกษาหลักการออกแบบเทคนิคการใช้โปรแกรมการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกได้จากเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งาน ปฏิบัติการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรมกราฟิก
การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
ครู: นางสาวอาภาวี คีรี


คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูล หลักการออกแบบงานที่จะนำเสนอ การใช้โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล


การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล
ครู: นายยุทธกร อินทร์โท่โล่
คำอธิบายรายวิชา
       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูลหลักการออกแบบงานที่จะนำเสนอ การใช้โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล
ระบบฐานข้อมูล
อาจารย์: ปัทมพร สุฤทธิ์
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์
อาจารย์: ปัทมพร สุฤทธิ์
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

วิชาพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์

โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์
อาจารย์: วงศกร ตั้งทรงจิตร
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบหนังสือราชการ บันทึกข้อความ จดหมายธุรกิจ จดหมายเวียน ปฏิบัติการพิมพ์เอกสารตามรูปแบบ การพิมพ์ตาราง การพิมพ์นามบัตร แผ่นพับ แผ่นโฆษณา ใบวุฒิบัตร การจ่าหน้าซองบัตรอวยพร แบบฟอร์ม
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
อาจารย์: วงศกร ตั้งทรงจิตร
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ศึกษาและปฏิบัติ พื้นฐานเทคโนโลยีสาสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ รูปแบบของข้อมูล อุปกรณ์รับส่งข้อมูล การจัดเก็บและดูแลข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมกระดาษทำการ โปรแกรมนำเสนองานระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อาจารย์: วงศกร ตั้งทรงจิตร
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปหรือโปรแกรมภาษาเพื่อจัดทำเว็บเพจ ในการติดตั้งร้านค้า และการวางแผนการทำการค้าบนอินเทอร์เน็ต การค้นหาข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ธุรกิจการค้า การสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทอนิกส์ จรรยาบรรณสำหรับการทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต
ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
อาจารย์: วงศกร ตั้งทรงจิตร
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของระบบเครือข่าย ประเภทของเครือข่าย มาตรฐานการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ปฏิบัติการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย การใช้ระบบปฏิบัติการบนเครือข่าย ปฏิบัติการรับส่งข้อมลู บนเครือข่าย การบริหารดูแลระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์
อาจารย์: วงศกร ตั้งทรงจิตร
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ศึกษาคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างภาษาที่ใช้กับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาที่เกี่ยวข้องกับคำสั่ง โปรแกรม ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
โครงการ (ปวส.)
อาจารย์: วงศกร ตั้งทรงจิตร
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ การทดลองและวิจัย /คิดค้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ หรือการพัฒนางานตามลักษณะสาขางานอาชีพ อย่างน้อย 1 โครงการ โดยการวางแผนนำเสอนแผนงาน โครงการดำเนินงาน ปรับปรุง และแก้ไขปัญหา บันทึกและ รายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปและนำเสนอผลงานโครงการ


การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML
อาจารย์: กิตติศักดิ์ แสงทอง

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา Hypertext Markup Language (HTML) โครงสร้างของการเขียน HTML ประเภทของ TAG คำสั่งการพิมพ์ การจัดและการตกแต่งข้อความ การบรรจุภาพการสร้างตาราง การเชื่อมโยงหน้า การจัดสร้างเฟรม การใส่เทคนิคพิเศษด้วย DHTML การขอพื้นที่เว็บไซต์และการ Upload เว็บเพจการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
อาจารย์: ว่าที่ร.ต.กิตติภูมิ แสงนวกิจ
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคำจำกัดความต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลวิวัฒนาการของการเก็บรวบรวมข้อมูล  ความต้องการข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์ธุรกิจ  ทางเดินของข้อมูล  ลำดับการประมวลผลข้อมูล  วิธีการต่างๆ ในการประมวลผลข้อมูล  เครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล  การปรับระบบข้อมูลให้ทันสมัยการจัดกลุ่ม  การเรียงลำดับ  การผสม  การคำนวณ  การเก็บ  การค้นหาข้อมูล  การนำผลที่ได้จากการประมวลข้อมูลไปใช้งาน

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
อาจารย์: พรพิงค์ ก้านนาค
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพเบื้องต้น

โครงการ (ปวช.)
อาจารย์: วงศกร ตั้งทรงจิตร
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ คิดค้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ หรือการพัฒนางานตามลักษณะสาขางานอาชีพอย่างน้อย 1 โครงการ ต่อ 1 กลุ่ม โดยการวางแผนนำเสนอแผนงาน โครงการ ดำเนินงาน ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปและนำเสนอผลงานโครงการ
การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ
อาจารย์: ว่าที่ ร.ต.กิตติภูมิ แสงนวกิจ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณค่าสถิติเชิงพรรณนาเบื้องต้น กระบวนการรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร์ การบันทึกและแก้ไขข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติหรือโปรแกรมตารางงาน การใช้คำสั่งประมวลผลข้อมูลให้ได้ค่าสถิติที่ต้องการการออกรายงานสถิติเชิงข้อความและแผนภูมิ
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
อาจารย์: ปัทมพร สุฤทธิ์
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์  กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แบบ Desktop Publishing  การจัดรูปแบบการเลือกใช้ตัวอักษรการเลือกสี  ประเภทของภาพและการเลือกภาพประกอบสิ่งพิมพ์การผลิตและจัดหน้าสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม

สำเร็จรูป

 

การสร้างเว็บเพจ
อาจารย์: นางสาววันเพ็ญ ถายะเดช

สร้างเว็บเพจด้วย dream cs5

โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
อาจารย์: นางสาวอาภาวี คีรี

3204-2003 วิชาโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ1
ครู: วีรชาติ ภักดี

ศึกษาและฝึกปฎิบัติ  การฟัง  พูด  เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวันและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ  หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญต่างๆ  เหตุการณ์ในอดีต  ปัจจุบัน  การแสดงความคิดเห็น  เข้าใจน้ำเสียง  ความรู้สึกของผู้พูด  ใช้ภาษาและท่าทางได้ถูกต้องตามมารยาทสังคม  เหมาะสมกับกาลเทศะ ภาษาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ  ศึกษาความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษ  และภาษาไทย  การใช้คำ  สำนวน  วลีในศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  ถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่องที่อ่าน  และฟัง  วางแผนการเรียนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
ครู: วิภพ กองชุมพล
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ศึกษาและฝึกปฎิบัติ  การฟัง  พูด  เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวันและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ  หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญต่างๆ  เหตุการณ์ในอดีต  ปัจจุบัน  การแสดงความคิดเห็น  เข้าใจน้ำเสียง  ความรู้สึกของผู้พูด  ใช้ภาษาและท่าทางได้ถูกต้องตามมารยาทสังคม  เหมาะสมกับกาลเทศะ ภาษาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ  ศึกษาความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษ  และภาษาไทย  การใช้คำ  สำนวน  วลีในศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  ถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่องที่อ่าน  และฟัง  วางแผนการเรียนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน

การสนทนาภาษาอังกฤษ2 (English Conversation 2)
อาจารย์: วรรณพร เกษมทรัพย์หิรัญ
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ศึกษาและฝึกปฎิบัติ  การฟัง  พูด  เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวันและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ  หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญต่างๆ  เหตุการณ์ในอดีต  ปัจจุบัน  การแสดงความคิดเห็น  เข้าใจน้ำเสียง  ความรู้สึกของผู้พูด  ใช้ภาษาและท่าทางได้ถูกต้องตามมารยาทสังคม  เหมาะสมกับกาลเทศะ ภาษาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ  ศึกษาความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษ  และภาษาไทย  การใช้คำ  สำนวน  วลีในศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  ถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่องที่อ่าน  และฟัง  วางแผนการเรียนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
อาจารย์: นางสาวอริสา เครือวงษ์

ศึกษาและทักษะการใช้ภาษาไทย สนื่อสารอย่างมีศิลปะถูกต้องตามหลักเกณฑ์กาลเทศะ บุคคลและโอกาส วิเคราะห์ประเมินค่าสารจากการฟังการดูการอ่าน การนำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล การพูดที่ใช้ในงานอาชีพ และในโอกาสต่างๆทางสังคม การเขียนรายงาน เขียนโครงการ และบทร้อยกรองเพื่องานอาชีพ ศึกษาวรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทเกี่ยวข้องและเกิดประโยชน์ในงานอาชีพและการดำเนินชีวิต

ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์
อาจารย์: วีรชาติ ภักดี
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ศึกษาคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างภาษาที่ใช้กับระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาที่เกี่ยวข้องกับคำสั่ง โปรแกรม ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
อาจารย์: สนิท ฉิมมาแก้ว
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและการทำงาน การนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
อาจารย์: สนิท ฉิมมาแก้ว
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

วิถีชีวิตของมนุษย์ มีการสั่งสมประสบการณ์ ทำให้เกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีการพัฒนาการดำเนินชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับชนรุ่นหลังๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และเกิดทักษะชีวิตที่ดี และรู้จักใช้ทักษะชีวิตไปสร้างสรรค์ในสิ่งที่มีคุณค่าต่างๆ ในสังคม เพื่อให้สังคมมนุษย์นั้นมีวิถีชีวิตที่เจริญงอกงาม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและธรรมชาติที่มนุษย์อาศัยอยู่

วิถีธรรมวิถีไทย
อาจารย์: สนิท ฉิมมาแก้ว
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม การบริหารจิตและเจริญปัญญา พระสงฆ์กับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม หน้าที่ชาวพุทธและศาสนพิธี

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
อาจารย์: นุชวรา วันทุ
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ การรักษาดุลยภาพของร่างกาย พืช สัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ดุลยภาพ ของระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงสร้างอะตอม สมบัติของสารและตารางธาตุ พันธะเคมี แรงและชนิดของแรง ลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุ งาน พลังงาน

เพศศึกษา
อาจารย์: นายคเชนทร์ แสงดาว
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการทางเพศของการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยหนุ่มสาวสัมพันธภาพ กับความคาดหวังต่อบทบาทและความรับผิดชอบ การแสดงออกทางเพศ ทักษะการตัดสินใจ  การต่อรองและการสื่อสารความต้องการความคิดเห็นและความรูสึกของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อื่นการดูแลสุขภาพทางเพศ สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใต้กรอบของกฏหมายว่าด้วยเพศ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียนเพื่อปลูกฝังทัศนคติและค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยและรับผิดชอบ

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
อาจารย์: นางปาหนัน กองคำ

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหาในเรื่องอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน เซต การดำเนินการของเซต แผนภาพแทนเซต การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สมการเชิงเส้นสองตัวแปร สมการกำลังสอง


ข้ามบล็อค 3
บทเรียนออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 วันนี้ Tuesday, 24 November 24 25 26 27 28
29 30      
แสดงหรือซ่อนบล็อค

สมาชิกออนไลน์

ข้ามบล็อค 5
(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี