ประเภทของรายวิชา

ทั่วไป 
 การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมดบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
ยานยนต์ 
 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์บทคัดย่อ
 งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนบทคัดย่อ
 งานเครื่องยนต์เบื้องต้นบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น ของ อ.เดชรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 งานเครื่องยนต์เบื้องต้นรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 งานปรับอากาศรถยนต์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ระบบจัดการพลังในโรงงานอุตสาหกรรมรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
 งานเครื่องมือกลเบื้องต้นบทคัดย่อ
 วัสดุช่างอุตสาหกรรมบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ชื่อรายวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้นบทคัดย่อ
 งานชิ้นส่วนเครื่องจักรกลบทคัดย่อ
 ชื่อรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การวัดและการตรวจสอบบทคัดย่อ
 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นบทคัดย่อ
 งานเครื่องมือกลบทคัดย่อ
 งานเครื่องมือกลเบื่องต้นบทคัดย่อ
 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นบทคัดย่อ
ไฟฟ้ากำลัง 
 งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าบทคัดย่อ
 เครื่องวัดไฟฟ้าบทคัดย่อ
 การโปรเเกรมเเละควบคุมไฟฟ้าบทคัดย่อ
 ชื่อรายวิชาบทคัดย่อ
 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าบทคัดย่อ
 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมบทคัดย่อ
 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์บทคัดย่อ
 เครื่องกลไฟฟ้า 1 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 ไมโครคอนโทรลเลอร์บทคัดย่อ
 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1บทคัดย่อ
 ไฟฟ้าเเละอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบทคัดย่อ
 เครื่องวัดไฟฟ้าบทคัดย่อ
 วิชาวงจรไฟฟ้า 2บทคัดย่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 ซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ บทคัดย่อ
 เครื่องรับวิทยุรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งานรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 โทรคมนาคมเบื้องต้นรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 เครื่องเสียงบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
การบัญชี 
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบทคัดย่อ
 กฏหมายพาณิชย์บทคัดย่อ
 การบัญชีตั๋วเงินบทคัดย่อ
 บัญชีเบื้องต้น 1บทคัดย่อ
 ฝึกทำวิชาตั๋วเงิน บทคัดย่อ
 บัญชีชั้นสูง 1บทคัดย่อ
 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการบทคัดย่อ
 ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจบทคัดย่อ
 การบัญชีบริษัทจำกัดบทคัดย่อ
 ธุรกิจทั่วไปบทคัดย่อ
 การพัฒนาบุคลิกภาพบทคัดย่อ
 การเงินส่วนบุคคลรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ สำเนา 1บทคัดย่อ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 การเขียนโปรแกรมภาษาซีบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์กราฟิก Photoshopบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลบทคัดย่อ
 การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลบทคัดย่อ
 ระบบฐานข้อมูลรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ระบบเครือข่ายเบื้องต้นรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 โครงการ (ปวส.)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTMLบทคัดย่อ
 การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 โครงการ (ปวช.)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติบทคัดย่อ
 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การสร้างเว็บเพจบทคัดย่อ
เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
เครื่องกลไฟฟ้า 
ติดตั้งและบำรุงรักษา 
เทคโนโลยีสำนักงาน 
 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์บทคัดย่อ
สามัญสัมพันธ์ 
 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ1บทคัดย่อ
 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การสนทนาภาษาอังกฤษ2 (English Conversation 2)บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพบทคัดย่อ
 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 มนุษยสัมพันธ์ในการทำงานรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 ชีวิตและวัฒนธรรมไทยรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 วิถีธรรมวิถีไทยรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 วิทยาศาสตร์พื้นฐานบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 เพศศึกษาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1บทคัดย่อ