ประเภทของรายวิชา:


การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมด
ครู: ว่าที่ ร.ต.กิตติภูมิ แสงนวกิจ
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  

การเขียนโปรแกรมภาษาซี เป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ขั้นตอน วิธีการแก้ปัญหา การออกแบบโครงสร้างและรูปแบบของโปรแกรมให้สนองตอบต่อการแก้ปัญหา โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ของภาษาการเลือกใช้คำสั่งให้เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาแบบลำดับ แบบเลือกและแบบวนซ้ำ การเขียนโปรแกรมให้ได้ผลลัพธ์แบบข้อความและกราฟิก การสร้างและการประมวลผลแฟ้มข้อมูลชนิดลำดับและชนิดสุ่ม