ประเภทของรายวิชา:


โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์
อาจารย์: นางสาวอาภาวี คีรี

3204-2003 วิชาโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์