ประเภทของรายวิชา:


รายวิชาทั้งหมด 
ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ1info
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1info
การสนทนาภาษาอังกฤษ2 (English Conversation 2)info
ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพinfo
ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์info
มนุษยสัมพันธ์ในการทำงานinfo
ชีวิตและวัฒนธรรมไทยinfo
วิถีธรรมวิถีไทยinfo
วิทยาศาสตร์พื้นฐานinfo
เพศศึกษาinfo
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1info