ประเภทของรายวิชา:


นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
ครู: นายยุทธกร อินทร์โท่โล่

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาหลักการและการทำงานเบื้องต้นของระบบนิวแมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์
ชิ้นส่วน ส่วนประกอบและสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ ไดอะแกรม  วงจรและการทำงานของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
การออกแบบวงจรแบบง่ายทั้งแบบผสมและแบบต่อเนื่อง การคำนวณของแรงดันและปริมาณการไหล ของการไหลที่จำเป็นต้องใช้ในระบบ
รวมถึงการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน  ปฏิบัติเกี่ยวกับการบังคับและควบคุม  วงจรวาล์วลมเดี่ยว วาล์วลมคู่ 
ในงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์โดยเน้นเกี่ยวกับความเร็วและทิศทางรวมถึงวงจรบังคับและควบคุมวาล์ว
งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
อาจารย์: นายยุทธกร อินทร์โท่โล่

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการทำงาน
  การถอดประกอบ  ตรวจสภาพชิ้นส่วน ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง  ระบบจุดระเบิด ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี ระบบไอเสีย การติดเครื่องยนต์ การปรับแต่ง การบำรุงรักษาเครื่องยนต์


งานเครื่องยนต์เบื้องต้น
ครู: ดำรงรัตน์ คำลือ
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของเครื่องยนต์ การใช้เครื่องมือถอดประกอบและตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์

2. เพื่อให้สามารถถอดประกอบและตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์

3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน รับผิดชอบ ประณีต รอบครอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม

มาตรฐานรายวิชา

1. เข้าใจหลักการทำงานของเครื่องยนต์ การตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์

2.ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติหลักการทำงานของเครื่องยนต์ การใช้เครื่องมือการถอดประกอบและตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์

งานเครื่องยนต์เบื้องต้น ของ อ.เดช
อาจารย์: ว่าที่ร.ต.อภิเดช สารคำ
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
        ศึกษาและปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์และบำรุงรักษาเครื่องยนต์
งานเครื่องยนต์เบื้องต้น
ครู: สมชาติ หุ้นส่วน
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติหลักการทำงานของเครื่องยนต์ การใช้เครื่องมือการถอดประกอบและตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์

งานปรับอากาศรถยนต์
อาจารย์: พิชิต พูลสวัสดิ์
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

จุดประสงค์รายวิชา

       1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศรถยนต์ การถอดประกอบและตรวจสภาพชิ้นส่วน

       2. เพื่อให้สามารถบำรุงรักษา บริการระบบปรับอากาศ รวมทั้งประมาณราคาค่าบริการ

       3. เพื่อให้กิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีต รอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา

      1. เข้าใจหลักการทำงานและการตรวจสอบระบบปรับอากาศรถยนต์

      2.บำรุงรักษาระบบปรับอากาศรถยนต์

      3.ตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบปรับอากาศรถยนต์

      4.ถอดประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบปรับอากาศรถยนต์

      5. ติดตั้งอุปกรณ์ระบบปรับอากาศรถยนต์

  คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงาน การตรวจสภาพ การถอดประกอบ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศรถยนต์ บรรจุน้ำยา หารอยรั่ว เติมน้ำมันหล่อลื่น บริการบำรุงรักษาและประมาณ ราคาค่าบริการ

ระบบจัดการพลังในโรงงานอุตสาหกรรม
อาจารย์: ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ แพร่ศิริพุฒิพงศ์
อาจารย์: สมชาติ หุ้นส่วน
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ศึกษาหลักการระบบการใช้พลังงานความร้อนและไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม