ประเภทของรายวิชา:


งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
ครู: เพทาย คุ้มครอง

รหัส 2100 – 1007 วิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น หน่วยกิต 4 ( 2 )

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ2545 (ปรับปรุง 2546)

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเทคนิคอุสาหกรรม


จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงานการคำนวณหาค่าต่าง ๆ ที่ใช้ในงานเครื่องมือกลพื้นฐาน

2. เพื่อให้มีความสามารถในการเจาะตัด กลึง ไส งานด้วยเครื่องมือกลเบื้องต้น

3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานรับผิดชอบประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม

มาตราฐานรายวิชา

1. เข้าใจหลักการทำงานการปรับตั้ง การใช้งานเครื่องมือกลพื้นฐาน

2. กลึงขึ้นรูปชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน

3. ไสปรับชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับชนิดส่วนประกอบ หลักการทำงาน การบำรุงรักษา และหลักความปลอดภัยในการปฎิบัติงานกับเครื่องมือกลพื้นฐานการคำนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราการป้อนองค์ประกอบที่จำเป็นในการปฏิบัติงานลับคมตัด งานกลึง งานไส งานเจาะตามหลักความปลอดภัย

ปฎิบัติงานลับมีดกลึงปาดหน้ามีดกลึงปอก ลับดอกสว่าน งานกลึงปาดหน้า กลึงปอก งานไสราบ ไสบ่าฉาก งานเจาะรูงานรีมเมอร์


วัสดุช่างอุตสาหกรรม
ครู: ธนาวุฒิ หอมสิน
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ศึกษาเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิต วัสดุอุปกรณ์ที่ในงานอุตสาหกรรม


ในแต่ละประเภท
ชื่อรายวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น
อาจารย์: ธรรมนูญ ทองจันทร์

ศึกษาและปฏิบัติ

งานชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
ครู: ณรงค์ชัย ชื่นบาน

          ศึกษาหลักการ  ชนิด   หน้าที่ ชิ้นส่วนมาตรฐานเครื่องจักรกล  มาตรฐานระบบงานสวม  สกรูและนัต สลักพิน สปริง แหวน เพลา ลิ่ม แบริ่ง เฟือง สายพานและล้อสายพาน  และคับปลิ้ง  ปฏิบัติถอดประกอบ  วัดตรวจสอบ  ปรับแต่งชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

ชื่อรายวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
อาจารย์: นายธวัชชัย สำเภา
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
อธิบายสั้นๆ ศึกษาเทคนิคเขียนแบบเบื้องต้น
การวัดและการตรวจสอบ
อาจารย์: สัญญา งาสระน้อย

งานวัดและการตรวจสอบงานชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
อาจารย์: เพทาย คุ้มครอง
อธิบายการใช้เครื่องมือในงานเชื่อมได้อย่างปลอดภัยและถุกวิธี
งานเครื่องมือกล
อาจารย์: นายภราดร สมบัติชัย

คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ประกอบของเครื่องกลึง เครื่องใส เครื่องกัด เครื่องเจาะ ความเร็วตัด ดอกเจาะนำศูนย์ ดอกกัด ล้อพิมพ์ลาย รีมเมอร์ มีดคว้าน ระยะใส เครื่องมือวัดตรวจสอบชิ้นงาน ความปลอดภัยและการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลับมีดกลึง ลับดอกสว่าน งานกลึงปาดหน้า กลึงปอกผิว กลึงตกบ่า พิมพ์ลาย กลึงตัด งานคว้านรู งานเจาะรู งานรีมเมอร์ งานกัดราบ งานกัดบ่าฉาก งานกัดร่อง งานใสราบ งานใสร่องฉาก งานใสมุม งานวัดตรวจสอบชิ้นงาน งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล

งานเครื่องมือกลเบื่องต้น
อาจารย์: นายเอกลักษณ์ แซ่เอี๊ยะ

คำอธิบายรายวิชา

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
อาจารย์: เพทาย คุ้มครอง

คำอธิบายรายวิชา

ความปลอดภัยในการเชื่อมแก๊ส

ความปลอดภัยในการเชื่อมไฟฟ้า