ประเภทของรายวิชา:


ซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์
อาจารย์: นายมณฑป ไชยบัณฑิต

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

                        1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

                        2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์

                        3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

 มาตรฐานรายวิชา

                        1. อธิบายได้ว่าการประกอบเครื่องต้องใช้อุปกรณ์ใดบ้าง

                        2. อธิบายความสำคัญของการเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์

                        3. อธิบายการขั้นตอนการประกอบคอมพิวเตอร์

 คำอธิบายรายวิชา

                    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ส่วนประกอบต่างๆของคอมพิวเตอร์ การเลือกซื้ออุปกรณ์และการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ตามความเหมาะสมกับงานที่ทำเครื่องรับวิทยุ
อาจารย์: ดิษฐพงษ์ ทรัพย์เอนก
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
<ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการกำเนิดและการกระจายคลื่นวิทยุ ย่านความถี่ในการรับส่งวิทยุทั่วไป หลักการรับส่งวิทยุ AM/FM RTEREO MULTIPLEX SSB หลักการทำงานวงจรที่ใช้ใรเครื่องรับวิทยุ AM/FM เช่นจูนเนอร์ ออสซิลเลเตอร์ ไอเอฟแอมป์ AFC AGC AFT DETECTOR และวงจรSTEREO MULTIPLEX หลักการปรับแต่งเครื่องรับวิทยุ AM/FM ด้วยเครื่องมือที่เกี่ยวข้องประกอบและทดสอบอุปกรณ์ วงจรภาคต่างๆ ในเครื่องรับวิทยุ AM/FM ตามลักษณะสมบัติของเครื่องรับวิทยุ
วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน
ครู: ชลาธิป ดุษฎีโสภณ
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

วิชาวงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งานมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การออกแบบวงจรไอซีประเภทต่างๆ

โทรคมนาคมเบื้องต้น
อาจารย์: ดิษฐพงษ์ ทรัพย์เอนก
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาวิวัฒนาการของเทคโนโลยีระบบสื่อสาร สถาบันและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร หลักการสื่อสารทางสายโทรศัพท์ โทรเลข การสื่อสารทางวิทยุ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ไมโครเวฟ การสื่อสารดาวเทียม การสื่อสารเส้นใยแสง หลักการสื่อสารข้อมูล หลักการโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล ISDN ( Integrated Service Digital Network )

เครื่องเสียง
อาจารย์: จักรกฤษณ์ เสนา
บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้  รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ศึกษาและประกอบเครื่องขยายเสียง

คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์
ครู: ชลาธิป ดุษฎีโสภณ
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

วิชาคณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การคำนวณวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆ