ประเภทของรายวิชา:


รายวิชาทั้งหมด 
การเขียนโปรแกรมภาษาซีinfo
คอมพิวเตอร์กราฟิก Photoshopinfo
การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลinfo
การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลinfo
ระบบฐานข้อมูลinfo
พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์info
โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์info
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นinfo
การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์info
ระบบเครือข่ายเบื้องต้นinfo
ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์info
โครงการ (ปวส.)info
การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTMLinfo
การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์info
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพinfo
โครงการ (ปวช.)info
การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติinfo
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์info
การสร้างเว็บเพจinfo