ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
(Life)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: สนิท ฉิมมาแก้ว


วิถีชีวิตของมนุษย์ มีการสั่งสมประสบการณ์ ทำให้เกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีการพัฒนาการดำเนินชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับชนรุ่นหลังๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และเกิดทักษะชีวิตที่ดี และรู้จักใช้ทักษะชีวิตไปสร้างสรรค์ในสิ่งที่มีคุณค่าต่างๆ ในสังคม เพื่อให้สังคมมนุษย์นั้นมีวิถีชีวิตที่เจริญงอกงาม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและธรรมชาติที่มนุษย์อาศัยอยู่