เพศศึกษา
(2000-1612)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: นายคเชนทร์ แสงดาว


ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการทางเพศของการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยหนุ่มสาวสัมพันธภาพ กับความคาดหวังต่อบทบาทและความรับผิดชอบ การแสดงออกทางเพศ ทักษะการตัดสินใจ  การต่อรองและการสื่อสารความต้องการความคิดเห็นและความรูสึกของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิของผู้อื่นการดูแลสุขภาพทางเพศ สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใต้กรอบของกฏหมายว่าด้วยเพศ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนภาพลักษณ์ที่ส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียนเพื่อปลูกฝังทัศนคติและค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยและรับผิดชอบ