วิถีธรรมวิถีไทย
(vi)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: สนิท ฉิมมาแก้ว


ศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม การบริหารจิตและเจริญปัญญา พระสงฆ์กับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม หน้าที่ชาวพุทธและศาสนพิธี