ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(Thai)

อาจารย์: นางสาวอริสา เครือวงษ์


ศึกษาและทักษะการใช้ภาษาไทย สนื่อสารอย่างมีศิลปะถูกต้องตามหลักเกณฑ์กาลเทศะ บุคคลและโอกาส วิเคราะห์ประเมินค่าสารจากการฟังการดูการอ่าน การนำเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล การพูดที่ใช้ในงานอาชีพ และในโอกาสต่างๆทางสังคม การเขียนรายงาน เขียนโครงการ และบทร้อยกรองเพื่องานอาชีพ ศึกษาวรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทเกี่ยวข้องและเกิดประโยชน์ในงานอาชีพและการดำเนินชีวิต