ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ1
(DevEng1)

ครู: วีรชาติ ภักดี


ศึกษาและฝึกปฎิบัติ  การฟัง  พูด  เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวันและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ  หรือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญต่างๆ  เหตุการณ์ในอดีต  ปัจจุบัน  การแสดงความคิดเห็น  เข้าใจน้ำเสียง  ความรู้สึกของผู้พูด  ใช้ภาษาและท่าทางได้ถูกต้องตามมารยาทสังคม  เหมาะสมกับกาลเทศะ ภาษาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ  ศึกษาความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษ  และภาษาไทย  การใช้คำ  สำนวน  วลีในศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  ถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่องที่อ่าน  และฟัง  วางแผนการเรียนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน